Všeobecné obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Mgr. Lucia Poláková - Identity Design, Se sídlem Potravinářská 18, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO 53251717, Zapsaná v obchodním rejstříku Městského úřadu Nitra, 430-58716, jako prodávající (dále jen "prodávající" nebo "FotoFabrika") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující").

 
kupujícím je spotřebitel.

spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, dostane Kupující formou odkazu na stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zasláno na emailovou adresu.

II. kupní smlouva

1. Uzavření kupní smlouvy 
Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat FotoFabriku předem a informovat ji, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodané zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek podle čl. VII (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Pokud jsou kupujícím-spotřebitelům objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah / licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo / licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc / digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

Prodávající kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci / licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujednání množství, jakosti a provedení.

 

Zboží je dodáváno výhradně elektronickou distribucí na emailovou adresu kupujícího.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany FotoFabriky se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

IV. Provozní doba

Objednávky přes internet je možné realizovat kdykoliv.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.


Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému FotoFabriky, je FotoFabrika oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. FotoFabrika v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. Nezohledňují nákupní cenu);

- u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;

- sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.


Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží / služby / licence, za kterou předmětné zboží / službu / licenci FotoFabrika nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

FotoFabrika si vyhrazuje právo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován. 

Dále si FotoFabrika vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla jde o případy, kdy:

    slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro který byl určen;

    slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;

    slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

    FotoFabrika zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

VI. objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možné následujícími způsoby:

• v eshopu na adrese www.fotofabrika.sk

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

VII. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel
Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto však neplatí pro zboží vyráběný na míru. Odstoupením od takové smlouvy, nebude vrácena kupujícímu částka za objednané zboží.